Hot News :

นายสายลม วงค์ษาสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

การขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงศ์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีพนักงานส่วนตำบลโนนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงสำรวจครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-02-2567 ] Hits:102

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดยนายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร ในการนี้มี คณะผู้บริหาร, ปลัด/รองปลัด อบต., ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าสำนักปลัด, พนักงานครู และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ...

[ 31-01-2567 ] Hits:88

การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ มีท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสิรินธร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอสิรินธร เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-01-2567 ] Hits:120

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ